2 Hyvän ilmastopolitiikan ominaisuuksia

Ilmastonmuutoksen hillintään on tarjolla runsaasti vaihtoehtoisia välineitä, mutta mitkä niistä ovat tarkoituksenmukaisia? Millä kriteereillä eri välineitä tulisi arvioida, jotta osaisimme valita oikeat työkalut ilmastonmuutoksen hillintään?

Keskustelu ilmastopolitiikan sisällöistä muotoutuu helposti hajanaiseksi ja jäsentymättömäksi, mikäli tarkastelulta puuttuu selkeä viitekehys. Tässä luvussa esitellään neljä keskeistä ominaisuutta, joita päätöksentekijä voi edellyttää ilmastopolitiikan välineiltä.

Vaikuttavuus vastaa kysymykseen, kuinka suuren muutoksen toimet synnyttävät. Kustannustehokkuus vastaa, voisiko käytetyillä panoksilla saada aikaan suuremman vaikutuksen. Kannattavuus vastaa, onko toimien hyöty suurempi kuin kustannus. Oikeudenmukaisuus vastaa, koetaanko toimet moraalisesti oikeutetuiksi.

Ilmastopolitiikalta toivottavia ominaisuuksia

Kuvio 2.1: Ilmastopolitiikalta toivottavia ominaisuuksia

Vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja kannattavuus voivat saada arkikielessä päällekkäisiä merkityksiä, mutta niille voidaan myös antaa täsmällinen sisältö. Oikeudenmukaisuus puolestaan on pohjimmiltaan subjektiivinen ominaisuus, mutta myös sen osalta voidaan esittää tutkimukseen perustuvia havaintoja, jotka jäsentävät keskustelua.

Ilmaston kannalta ainoastaan vaikuttavuudella on merkitystä. Kaikki muut ominaisuudet ovat ihmistä varten. Ideaalitilanteessa ilmastopolitiikalla on kaikki neljä edellä mainittua ominaisuutta.